Priatelia KAM stanovy

Stanovy občianskeho združenia Priatelia KAM

Článok 1
Názov a sídlo združenia

1.1 Názov občianskeho združenia je  Priatelia komplementárnej a alternatívnej medicíny.  Združenie používa v slovenskom jazyku aj skrátený názov Priatelia KAM.

1.2 Sídlo občianskeho združenia je Fraňa Mojtu 294/40, 949 01 Nitra. 

1.3 Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením fyzických osôb a právnických osôb.   

Článok 2
Ciele združenia

2.1 Vychádzajúc z toho, že:

  • každý jednotlivec ako slobodná bytosť je oprávnený a zároveň voči sebe a svojmu okoliu povinný niesť zodpovednosť za svoje zdravie a uvedomelo k nemu pristupovať,
  • v slobodnej a demokratickej spoločnosti má existovať reálna možnosť voľby medzi viacerými metódami liečby, ktoré si môže jednotlivec na základe princípu individuálnej zodpovednosti za svoje zdravie ako aj princípu slobody voľby vybrať podľa svojho uváženia,

     má občianske združenie nasledovný cieľ: 

  • spájať, reprezentovať a zastupovať používateľov, záujemcov a podporovateľov rôznych metód komplementárnej a alternatívnej medicíny (ďalej len skrátene „KAM“),
  • informovať svojich členov a širokú verejnosť o rôznych metódach KAM, o možnostiach ich bezpečného využitia či už samostatne alebo doplnkovo k zdravotnej starostlivosti poskytovanej zdravotníckymi pracovníkmi,
  • informovať svojich členov a širokú verejnosť o vývoji a nových poznatkoch v oblasti jednotlivých metód KAM,
  • informovať svojich členov a širokú verejnosť o prijatých opatreniach, situácii a aktuálnych udalostiach týkajúcich sa KAM na národnej a medzinárodnej úrovni,
  • podporovať používateľov a záujemcov o metódy KAM pri hľadaní vhodných a zodpovedných poskytovateľov jednotlivých metód KAM,  
  • vplývať na poskytovateľov metód KAM aby svoje služby poskytovali bezpečne, kvalitne a profesionálne v súlade s najvyššími štandardami všeobecne uznávanými v oblasti ich činnosti,
  • vyvíjať úsilie smerom k zvýšeniu povedomia, rešpektu a uznania metód KAM v laickej aj odbornej verejnosti,
  • podieľať sa a spolupracovať pri príprave legislatívnych opatrení týkajúcich sa právnej úpravy výkonu metód KAM.

 

2.2 Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.

 

Článok 3
Členstvo

3.1 Členom občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov  alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.  

 

3.2 O prijatí za člena rozhoduje Správna rada. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. 

 

3.3 Členstvo v združení zaniká: 

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia správnej rade; 

b) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení; 

c) úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby; 

d) zánikom združenia. 

 

3.4 Člen občianskeho združenia má právo: 

a) zúčastňovať sa osobne na rokovaní a rozhodovaní členskej schôdze; 

b) zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia v zmysle týchto stanov; 

c) voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia; 

d)  predkladať návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti občianskeho združenia a na úpravu jeho stanov; 

e) byť oboznámený s rozpočtom, účtovnou závierkou a výročnou správou občianskeho združenia. 

 

3.5 Člen je povinný: 

a) dodržiavať stanovy občianskeho združenia; 

b) plniť uznesenia orgánov občianskeho združenia; 

c) chrániť majetok občianskeho združenia a jeho dobré meno; 

d) platiť určenú výšku členského;

e) podieľať sa na činnosti združenia podľa svojich schopností a možností.

 

3.6 O členskom príspevku rozhoduje Členská schôdza na návrh Správnej rady. 

 

Článok 4
Orgány združenia

4.1 Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza.

4.2 Výkonným a riadiacim orgánom združenia je správna rada.

4.3 Kontrolným orgánom združenia je revízor.

4.4 Štatutárnym orgánom združenia je predseda správnej rady.

 

Článok 5
Členská schôdza

5.1 Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. 

 

5.2 Členská schôdza sa schádza najmenej raz za rok a zvoláva ju správna rada alebo jej predseda. Členská schôdza sa musí zvolať, pokiaľ o to požiada najmenej tretina všetkých členov.

 

5.3 Členskú schôdzu riadi predseda správnej rady alebo ním poverený člen správnej rady. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Ak sa napriek riadnemu oznámeniu nedostaví nadpolovičná časť všetkých členov združenia do stanoveného termínu, začiatok schôdze sa posunie o 1 hodinu. Potom je členská schôdza uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny hlasov prítomných členov okrem zmeny stanov a zániku združenia, kde je potrebná 2/3 väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu občianskeho združenia. 

 

5.4 Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:

a) voliť a odvolávať členov správnej rady a revízora,

b) meniť a dopĺňať stanovy združenia,

c) schvaľovať návrh ročného rozpočtu združenia a ročnú účtovnú  závierku,

d) schvaľovať správu o hospodárení a ročný plán činnosti združenia,

e) rozhodovať o zániku združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením.

 

Článok 6
Správna rada

6.1 Správna rada je výkonným a riadiacim orgánom združenia. Svoju činnosť vykonáva v súlade so stanovami tak, aby napĺňala ciele združenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá členskej schôdzi.

 

6.2 Správna rada riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze. Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia s výnimkou tých, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov združenia.

 

6.3 Správna rada má troch členov, ktorí si spomedzi seba volia predsedu.  Predseda je štatutárnym orgánom združenia.

 

6.4 Každý člen správnej rady má pri hlasovaní jeden hlas. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu.

 

6.5 Členovia správnej rady sú volení členskou schôdzou na obdobie troch rokov. Členovia správnej rady môžu byť do správnej rady volení opätovne.

 

6.6 Predseda správnej rady riadi jej činnosť, zvoláva zasadnutia správnej rady a je oprávnený konať v mene združenia.

 

6.7 Správna rada najmä:

a) predkladá členskej schôdzi návrh ročného rozpočtu,

b) predkladá členskej schôdzi správu o hospodárení,

c) rozhoduje o použití finančných prostriedkov,

d) schádza sa podľa potreby, najmenej však raz za  štvrťrok.

 

6.8 Za výkon funkcie člena správnej rady môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada hotových výdavkov. Výšku odmeny navrhuje a schvaľuje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Správna rada združenia.

 

Článok 7
Revízor

7.1 Revízor je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá  členskej schôdzi.

 

7.2 Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade.

 

7.3 Revízor kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku, kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. 

 

7.4 Správy o svojej činnosti revízor predkladá správnej rade združenia.

 

Článok 8
Zásady hospodárenia

8.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

 

8.2 Zdrojmi majetku sú:

a) dobrovoľné členské príspevky,

b) dary od fyzických osôb,

c) dotácie a granty od právnických osôb zo sídlom v Slovenskej republike alebo v zahraničí,

d) dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,

e) prostriedky z podporných programov Európskej únie,

f) reklamná a propagačná činnosť súvisiaca s cieľmi združenia,

g) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,

h) sponzorské dary.

 

8.3 Výdavkami združenia sú:

a) výdavky na financovanie účelu združenia v súlade so stanovami združenia,

b) výdavky na správu a prevádzku združenia.

 

8.4 Výdavky na správu a prevádzku združenia zahŕňajú všetky výdavky súvisiace so správou a prevádzkou združenia, vrátane mzdových prostriedkov a odmien vyplácaných zamestnancom združenia a odmien a náhrad výdavkov členom jeho orgánov, ktoré vznikli pri výkone funkcie.

 

8.5 Výšku výdavkov združenia predkladá v rámci návrhu rozpočtu správna rada a schvaľuje členská schôdza združenia.

 

Článok 9
Zánik združenia

9.1 Pri zániku občianskeho združenia sa postupuje podľa zákona o združovaní občanov. Občianske združenie zaniká: 

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia členskej schôdze; 

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení občianskeho združenia. 

 

9.2 O nakladaní s majetkom združenia rozhoduje v prípade zániku členská schôdza 2/3 väčšinou prítomných členov. Členská schôdza menuje likvidátora, ktorý najskôr vyrovná všetky záväzky združenia a s prípadným likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR. V prípade zlúčenia Združenia s iným združením majetok prechádza do vlastníctva preberajúceho združenia. 

 

Článok 10
Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti členov a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 

Tieto stanovy boli vyhotovené dňa: 08.04.2019

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Typy súborov cookies sú: (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť napríklad na stránkach Wikipédie.

Zavrieť