najprv počúvať potom hovoriť
fotografie: pixabay.com
Diskusia o účinnosti homeopatie nepripúšťa žiadne protichodné názory. Odkiaľ sa berie vehemencia tejto debaty? Námietka voči čierno-bielemu videniu sveta. 

Ako hovorí Hans-Georg Gadamer, je známe, že rozhovor je rozhovorom vtedy, keď aj ten druhý môže mať pravdu. Čo sa týka diskusie o homeopatii, tak tu už dávno nejde o rozhovor. Nediskutuje sa vecne, ale navzájom sa do seba vráža bojovými metaforami.

 

Prečo sa vôbec vedie taký úporný spor o niečo, čo je v medicíne len okrajovým fenoménom? Prečo neprejde ani deň, aby homeopatia nebola v mienkotvorných médiách prezentovaná ako jednoznačne nevedecká, dávno vyvrátená a navyše aj ako nebezpečná – a to nielen zo strany jej kritikov, ale aj zo strany novinárov?

 

Vysvetlenie núkajú pojmy ako intolerancia ambivalencie a zjednoznačnenie, pojmy, ktoré islamológ Thomas Bauer použil vo svojej zaujímavej eseji (Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt“, Reclam – Zjednoznačnenie sveta. O strate viacvýznamovosti a pestrosti, Reclam – prekl.). Pod tolerovaním ambivalencie sa rozumie schopnosť človeka uniesť také fenomény, ako je viacznačnosť, rozporuplnosť a vágnosť bez toho, aby na ne reagoval agresívne alebo ich posudzoval zaujato.

 

Thomas Bauer vidí v neschopnosti tolerovať ambivalenciu charakteristický znak aktuálnych spoločenských procesov: „Som toho názoru, že dnešná doba je dobou zníženej tolerancie ambivalencie. V mnohých oblastiach života – nielen v náboženstve – sa zdajú atraktívnymi také riešenia, ktoré sľubujú vyslobodenie z nevyhnutnej ambivalencie sveta. Ich prívrženci a nasledovníci ich považujú za obzvlášť moderné a pokrokové a v mnohom smere už dosiahli výsostné postavenie v jednotlivých oblastiach života. Oproti tomu sa rozmanitosť, komplexnosť a pluralita už často nepovažujú za obohatenie.  Tento vývoj vedie k tomu, čo je v názve tejto eseje označené ako zjednoznačnenie sveta: o niečo menej rôznych významov, menej ambivalencie a rozmanitosti vo všetkých oblastiach života.“

 

Paralely k diskusii o homeopatii sú zjavné.

Zjednoznačnenie

Spôsob nazerania na homeopatiu a s ním súvisiace informácie o nej sa silne vyznačujú snahou o zjednoznačnenie: na jednej strane jednoznačne na vedu orientovaná a na dôkazoch založená medicína, ktorá jednoznačne vždy pomôže, na strane druhej jednoznačne nevedecká homeopatia, jednoznačne o nič lepšia než placebo efekt, zavše dokonca škodlivá.

Obraz, ktorý kritici homeopatie verejnosti predostierajú, je maľovaný čierno-bielo, všetky odtiene sivej chýbajú. A pritom vlastne každý, kto sa v medicíne vyzná, vie, že sivé tóny prevažujú vo všetkých jej sférach. Pretože aj samotná na dôkazoch založená medicína nie je v mnohých oblastiach jednoznačne preukázaná. Každý nový štandard sa kriticky rozoberá, nové lieky a nové postupy sú spravidla sporné, údaje ohľadne väčšiny problémových oblastí sú zatiaľ nejednotné. Jednoznačnosť nepanuje skoro nikde a istota taktiež iba zriedka. Práve medicína predstavuje v každodennej praxi neustále zvažovanie a skúšanie v každom jednotlivom prípade.

 

Toto však nie je dôvodom na to, aby sme medicínu založenú na dôkazoch odmietali. Medicína a veda sú v pohybe a nikto by sa nechcel vzdať blahodarného pokroku, ktorý sme v tejto oblasti dosiahli. Je však vecou vedeckej cti zobrať tieto skutočnosti vo verejnej debate do úvahy. 

 

Údaje o homeopatii však tiež nie sú také jednoznačné, ako sa to neustále navráva. Súčasnú situáciu by bolo možné zhrnúť nasledovne: Ak existuje istý liekovo špecifický efekt, tak je malý – ale nie je preukázané, že by neexistoval žiadny. Okrem toho, homeopatia vykazuje v outcome štúdiách vždy znova a znova dobré výsledky, z čoho by bolo možné  usudzovať, že pokiaľ by malo ísť o placebo efekt, tak potom je v homeopatii veľmi dobre využitý. Takýto výklad dát, ktoré máme k dispozícii, je možný, a ak takýmto spôsobom vedecky interpretujeme celé to množstvo existujúcich štúdií, neznačí to, že by sme sa dostali mimo vedeckej diskusie.

Pozoruhodný je aj spôsob, akým sa zaobchádza s nevýhodami a s rizikami konvenčnej medicíny a homeopatie: V rámci konvenčnej medicíny sa jej pomerne významné riziká stávajú témou, o ktorej sa prirodzene hovorí – ale keď kritici argumentujú proti homeopatii, tak sa jej nedostatky pravidelne zahrávajú do stratena. Zároveň sa ale zdôrazňujú možné nebezpečenstvá homeopatie bez toho, aby boli podložené adekvátnymi štúdiami.

Intolerancia ambivalencie

Čierno-biele videnie kritikov sa pravdepodobne dá vysvetliť neschopnosťou tolerovať ambivalenciu. Zjavne sa obe strany, či už na dôkazoch založená medicína, alebo homeopatia, bránia vidieť sivé odtiene a akceptovať ich.

 

Tomu zodpovedá aj to, že kritici homeopatie prejavujú málo tolerancie aj v iných oblastiach. Spor o homeopatiu je totiž v skutočnosti sporom o svetonázor. Takzvaní skeptici, organizujúci sa v Brights (spoločenstvá zastávajúce naturalistický pohľad na svet – pozn. prekl.) alebo v GWPU (Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften – Spoločnosť pre vedecké skúmanie paranormálnych javov), bojujú napríklad nielen proti homeopatii a ostatným komplementárnym alebo alternatívnym metódam liečby, ale aj proti náboženstvu, mysticizmu, transcendentnosti a pod. Mnohí ich prívrženci sa hlásia k novému ateizmu, vieru a náboženstvo považujú za iracionálne, nevedecké a nebezpečné. Zdá sa, že tieto skupiny hľadajú niečo ako vykúpenie z ambivalencie sveta. Všetko zjednoznačňujú, existuje len buď úplne správne, alebo úplne nesprávne. Vyhýbajú sa rôznorodosti, komplexnosti a pluralite (faktorom, ktoré sú základom pre mnohé komplementárne metódy liečby).

 

Thomas Bauer poukazuje vo svojej eseji aj na prepojenie medzi intoleranciou ambivalencie a fundamentalizmom tým, že analyzuje pojmy ako posadnutosť pravdou, popieranie histórie, snaha o čistotu – charakteristické znaky, ktoré sa často dajú nájsť v argumentácii odporcov homeopatie.

 

Avšak nemožno zamlčiavať skutočnosť, že aj v kruhoch homeopatie existujú fundamentalistické prúdy, ktoré prispievajú k tomu, že celá diskusia sa točí v bludnom kruhu.

Homeopatia v mienkotvorných médiách

Možno nie je až také zarážajúce, že v týchto čierno-bielych obrazoch sú zajatí samotní kritici. Zdá sa, akoby intolerancia ambivalencie uvoľňovala sily pre každodenný boj proti viacvýznamovosti a neurčitosti.

 

Udivuje však tá skutočnosť, že tento čierno-biely naratív kritikov v plnej miere prevzali aj mienkotvorné médiá, hoci základnou úlohou žurnalizmu je zobrazovať práve nevyhnutné sivé odtiene každej debaty. Dokonca aj zriedkavé žurnalistické komentáre, ktoré homeopatiu vykresľujú ako neškodnú terapiu, proti ktorej netreba ďalej bojovať, preberajú (zrejme nepremyslene) tento čierno-biely obraz odporcov homeopatie tým, že aj oni tvrdia, že homeopatia nie je nič iné než placebo. Ani tieto dobroprajné a o vyváženosť sa usilujúce komentáre sa však nezaoberajú sivými odtieňmi tejto problematiky.

 

Takzvaní skeptici takto získali prevahu v tejto diskusii. Neustálym úporným opakovaním svojich fráz sa im podarilo presvedčiť väčšinu novinárov o tom, že homeopatiu smú nielen spochybňovať, ale že ju treba negovať a odmietnuť. Pochybnosti o homeopatii sú síce celkom oprávnené, keďže je tu skutočne množstvo nejasností. Avšak vykonštruovať zo skepsy totálne odmietnutie, tak to nemá so skepticizmom nič spoločné.

 

V súčasnosti sa už spôsob, akým sa nazerá na homeopatiu v mienkotvorných médiách, ničím nelíši od pohľadu na ňu zo strany jej kritikov. Táto skutočnosť zanecháva nepríjemný dojem, že o budúcnosti homeopatie už nebudú rozhodovať pacienti na jednej strane a lekári na strane druhej, ale novinári, zaslepení čierno-bielym obrazom fundamentalistických kritikov.

Výhľad do budúcnosti

V prípade sporu, ktorý uviazol na mŕtvom bode, ide o to, kto zo zúčastnených sa prvý pohne. Kto by to len mohol byť v prípade homeopatie? Nič nenasvedčuje tomu, že by sa jej kritici a odporcovia v blízkej budúcnosti prebojovali k diferencovanejšiemu pohľadu a umiernenejšiemu vyjadrovaniu. Vzhľadom na už 200 rokov trvajúcu výmenu názorov je takisto nepravdepodobné, že by sa prívrženci a užívatelia homeopatie pridali k názoru kritikov a odporcov. Argumenty, ktoré hovoria proti homeopatii, nie sú pre nich očividne natoľko presvedčivé, aby na ich základe zmenili svoje postoje.


Navyše spor o homeopatiu je istým spôsobom len zástupnou vojnou rozdielnych svetonázorov, čo znamená, že nejaké riešenie alebo urovnanie tohto sporu je temer nemožné.     


Odporcovia homeopatie hľadajú radikálne riešenia, tlačia na politikov a funkcionárov a požadujú od zákonodarcov zákaz homeopatie. Čo by sa tým však získalo? História homeopatie ukazuje, že poskytovanie tejto metódy sa presunie do rúk laikov. Homeopatia by sa zmutovala na niečo ako podzemnú medicínu, a či je toto žiaduce, o tom sa dá skutočne pochybovať.


Preto by bolo vhodné, keby sa do správ, reportáží a komentárov dostávalo viac sivých odtieňov. Takto diferencované spravodajstvo by prispelo k tomu, aby medicína, ktorá bola odjakživa založená pluralisticky, v primeranom rozsahu pluralistickou aj naďalej ostala.

Preklad so súhlasom autorov z časopisu Rotary Magazin für Deutschland und Österreich.

Jörn Dahler, Dr. Christian Lucae, Dr. Matthias Wischner

AUTORI:  

Jörn Dahler (hore vpravo) je lekár pre všeobecnú medicínu, homeopatiu a psychoterapiu. Je spoluautorom mnohých článkov na tému homeopatickej liečby sennej nádchy pomocou homeopatika Galphimia glauca.

 

Dr. Christian Lucae (vľavo) je odborný lekár pre deti a dorast so zameraním na homeopatiu a naturálnu medicínu. Je autorom mnohých odborných publikácií v časopise pre klasickú homeopatiu. 

www.lucae.net

 

Dr. Matthias Wischner je odborný lekár pre oblasť všeobecnej medicíny a homeopatie s ambulanciou v Stade. Od roku 1989 sa zaoberá naturálnou medicínou a je autorom mnohých článkov.

www.hausarzt-stade.de

Najprv počúvať, potom hovoriť

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Typy súborov cookies sú: (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť napríklad na stránkach Wikipédie.

Zavrieť